impfuzzy

Import APIとFuzzy Hashingでマルウエアを分類する ~impfuzzy~

 
■インストール
sudo apt-get install python-dev libfuzzy-dev
sudo pip install pefile
sudo apt-get install ssdeep
 
 
 
cd aa-tools/impfuzzy/pyimpfuzzy/
 
sudo python setup.py install