Hyper-V Volatility

  1. » Analyzing Hyper-V Saved State files in Volatility
  2.  

technet.microsoft.com