xor ブルートフォース xorsearch

XORSearch & XORStrings | Didier Stevens
screenshot