Windows Kernel Pool Overflow Exploitation

PDF
http://xcon.xfocus.org/archives/2005/Xcon2005_SoBeIt.pdf
Demo
http://xcon.xfocus.org/archives/2005/TDIClient.rar